خرید سرویس کاهش پینگ

تعرفه سرویسهای 1 کاربره

در این بخش میتوانید تعرفه خرید سرویس کاهش پینگ برای سرویس های 1 کاربره را مشاهده و به صورت آنلاین خرید نمایید

یک ماهه 1 کاربر نامحدود

 OpenVPN – L2TP – SSTP

حجم نامحدود(منصفانه)

iOS – Android – Windows – Mac

استفاده از همه سرورهای پرسرعت

پشتیبانی 24 ساعته

130 هزار تومان

سه ماهه 1 کاربر نامحدود

 OpenVPN – L2TP – SSTP

حجم نامحدود(منصفانه)

iOS – Android – Windows – Mac

استفاده از همه سرورهای پرسرعت

پشتیبانی 24 ساعته

340 هزار تومان

شش ماهه 1 کاربر نامحدود

 OpenVPN – L2TP – SSTP

حجم نامحدود(منصفانه)

iOS – Android – Windows – Mac

استفاده از همه سرورهای پرسرعت

پشتیبانی 24 ساعته

630 هزار تومان

تعرفه سرویسهای 2 کاربره

در این بخش میتوانید تعرفه خرید سرویس کاهش پینگ سرویس های 2 کاربر همزمان را مشاهده و به صورت آنلاین خرید نمایید

یکماهه 2 کاربر نامحدود

اتصال 2 کاربر همزمان

OpenVPN – L2TP – SSTP

حجم نامحدود(منصفانه)

iOS – Android – Windows – Mac

استفاده از همه سرورهای پرسرعت

پشتیبانی 24 ساعته

230 هزار تومان

سه ماهه 2 کاربر نامحدود

اتصال 2 کاربر همزمان

OpenVPN – L2TP – SSTP

حجم نامحدود(منصفانه)

iOS – Android – Windows – Mac

استفاده از همه سرورهای پرسرعت

پشتیبانی 24 ساعته

630 هزار تومان

شش ماهه 2 کاربر نامحدود

اتصال 2 کاربر همزمان

OpenVPN – L2TP – SSTP

حجم نامحدود(منصفانه)

iOS – Android – Windows – Mac

استفاده از همه سرورهای پرسرعت

پشتیبانی 24 ساعته

1,200 هزار تومان